CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Lm Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ, chathungoiloi@gmail.com

HỘI ĐỒNG GIÁO DÂN NHIỆM KHÓA 2017-2018

Chủ Tịch: Ô. Phanxicô Vũ Minh Hóa, 832-398-3131

Phó CT Nội Vụ: Ô. Matthêu Maria Hoàng Nam Giao, 281-736-6402

Phó CT Ngoại Vụ: Ô. Phêrô Võ Minh Học, 832-790-0816

Tổng Thư Ký: Ô. Giuse Nguyễn Văn Hùng, 832-403-7871

THÀNH VIÊN: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CÁC CỘNG ĐOÀN/GIÁO XỨ

CÁC BAN

Đặc Trách Bản Tin Dũng Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mẫu 713-231-6242 - mauvnguyen@yahoo.com

Ô. Nguyễn Đức Chính 713-269-0554 - chinhandhuong@gmail.com

Ô. Nguyễn Văn Thắng 832-661-3076 - thangnguyen031464@gmail.com

Chị Hiền Lê 281-495-8133 - dunglacad@gmail.com

Đặc Trách CT Phát Thanh Tin Yêu

AC. Trần Tú - Mai Dung 281-467-5223 - traneight1117@sbcglobal.net

AC. Nguyễn Lập - Huệ 281-253-9761 - lap.nguyen@yahoo.com

A. Đỗ Minh Tân 281-736-7970 - tanm1000@gmail.com

AC. Nguyễn Lương - Anna Phương 832-816-3402 - lnguyen999@yahoo.com

Đặc Trách www.cgvnhouston.org

Pt. Trần Văn Nhật 713-870-8955 - nth@nguoitinhuu.org